Main

[2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [Before 2010]

PEER-REVIEWED JOURNALS & BOOK CHAPTERS (* corresponding author, if not first author)

[2021]

 1. Magnaye, A., L. Aragon, J. Dado, F. Cruz, L. Olaguera, G. Narisma, F. Tangang, L. Juneng, T. Ngo-Duc , T. Phan-Van, J. Santisirisomboon, P. Singhruck, D. Gunawan, E. Aldrian, 2021: Potential Influence of Sea Surface Temperature Representation in Climate Model Simulations over CORDEX-SEA Domain.International Journal of Climatology, conditionally accepted.
 2. Arias, P. A., N. Bellouin, E. Coppola, ..., T. Ngo-Duc, F. Otto, I. Pinto, A. Pirani, K. Raghavan, R. Ranasinghe, A. C. Ruane, L. Ruiz, J-B. Sallée, B. H. Samset, S. Sathyendranath, S. I. Seneviratne, A. A. Sörensson, S. Szopa, I. Takayabu, A-M. Treguier, B. van den Hurk, R. Vautard, K. von Schuckmann, S. Zaehle, X. Zhang, K. Zickfeld, 2021, Technical Summary. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
 3. Gutiérrez, J. M., R. G. Jones, G. T. Narisma, L. M. Alves, M. Amjad, I. V. Gorodetskaya, M. Grose, N. A. B. Klutse, S. Krakovska, J. Li, D. Martínez-Castro, L. O. Mearns, S. H. Mernild, T. Ngo-Duc, B. van den Hurk, J-H. Yoon, 2021, Atlas. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
 4. [Book chapter] Tangang, F., J.X. Chung, F. Cruz, Supari, S.T. Ngai, E. Salimun, F. Cruz, G. Narisma, T. Ngo-Duc, J. Santisirisomboon, L.Juneng, A. Spaheluwakan, M.F. Akhir, M.S.F. Mohd, 2021: Progress in Climate Change Downscaling Simulations in Southeast Asia. Springer book chapter in "Climate Resilience and Environmental Sustainability Approaches – Global Lessons and local Challenges" (edited by A. Kaushik, C.P. Kausick, and S.D. Attri), Springer, 12–36.
 5. Desmet, Q. and T. Ngo-Duc*, 2021: A novel method for ranking CMIP6 Global Climate Models over the Southeast Asian region. International Journal of Climatology, https://doi.org/10.1002/joc.7234.
 6. [Book in Vietnamese] Ngô Đức Thành, 2021: Giáo trình Đánh giá Biến đổi Khí hậu. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 247pp.
 7. Xiao, H., Y. Tang, H. Li, L. Zhang, T. Ngo-Duc, D. Chen, Q. Tang, 2021: Saltwater intrusion into groundwater systems in the Mekong Delta and links to global change. Advances in Climate Change Research, 12(3), 342–352, https://doi.org/10.1016/j.accre.2021.04.005.
 8. Nguyen-Ngoc, B.P., T. Phan-Van, T. Ngo-Duc, T. Vu-Minh, L. Trinh-Tuan, F. Tangang, L. Juneng, F. Cruz, J. Santisirisomboon, G. Narisma, E. Aldrian, 2021: Projected Evolution of Drought Characteristics in Vietnam Based on CORDEX-SEA downscaled CMIP5 data. International Journal of Climatology, https://doi.org/10.1002/joc.7150.
 9. Tibay, J., G. Narisma, F. Cruz, F. Tangang, L. Juneng, T. Ngo-Duc, T. Phan-Van, J. Santisirisomboon, P. Singhruck, D. Gunawan, E. Aldrian, 2021: Detecting Tropical Cyclones in Regional Climate Model Simulations over the CORDEX-Southeast Asia Domain, International Journal of Climatology, 41: 4236– 4252. https://doi.org/10.1002/joc.7070.
 10. Nguyen-Thi, T., T. Ngo-Duc*, F. Tangang, F. Cruz, L. Juneng, J. Santisirisomboon, E. Aldrian, T. Phan‐Van, G. Narisma., 2021: Climate analogue and future appearance of novel climate in Southeast Asia. International Journal of Climatology, 41v(Suppler. 1): E392-E409. https://doi.org/10.1002/joc.6693.
 11. Nguyen-Thuy, H., T. Ngo-Duc*, L. Trinh-Tuan, F. Tangang, F. Cruz, T. Phan-Van, L. Juneng, G. Narisma, J. Santisirisomboon, 2021: Time of Emergence of Climate Signals over Vietnam detected from the CORDEX-SEA experiments. International Journal of Climatology, 41(3), 1599-1618. https://doi.org/10.1002/joc.6897.

[2020]

 1. Pham-Thanh, H., T. Ngo-Duc*, J. Matsumoto, T. Phan-Van, H. Vo-Van, 2020: Rainfall trends in Vietnam and their association with Tropical Cyclones during 1979-2019. SOLA, 16, 169-174, https://doi.org/10.2151/sola.2020-029.
 2. Tangang, F., J.X. Chung, L. Juneng, Supari, E. Salimun, S.T. Ngai, A.F. Jamaluddin, M.S.F. Mohd, F. Cruz, G. Narisma, J. Santisirisomboon, T. Ngo-Duc, P.V. Tan, P. Singhruck, D. Gunawan, E. Aldrian, A. Sopaheluwakan, N. Grigory, A.R.C. Remedio, D.V. Sein, D. Hein-Griggs, J.L. McGregor, H. Yang, H. Sasak,i & P. Kumar, 2020: Projected Future Changes in Rainfall in Southeast Asia based on CORDEX–SEA multi-model simulations. Climate Dynamics, 55(5), 1247-1267, https://doi.org/10.1007/s00382-020-05322-2.
 3. Shin, S., Y. Pokhrel, D. Yamazaki, X. Huang, N. Torbick, J. Qi, S. Pattanakiat, T. Ngo-Duc , T. Nguyen, 2020: High Resolution Modeling of River-floodplain-reservoir Inundation Dynamics in the Mekong River Basin, Water Resources Research, 56, e2019WR026449. https://doi.org/10.1029/2019WR026449.
 4. Supari, F. Tangang, L. Juneng, F. Cruz, J.X. Chung, S.T. Ngai, E. Salimun, M.S.F. Mohd, J. Santisirisomboon, P. Singhruck, P.V. Tan, T. Ngo-Duc, G. Narisma, E. Aldrian, D. Gunawan, A. Sopaheluwakan, 2020: Multi-model Projections of Precipitation Extremes in Southeast Asia based on CORDEX-Southeast Asia simulations. Environmental Research, 184, 109350, https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109350.
 5. Herrmann, M., T. Ngo-Duc, L. Trinh-Tuan, 2020: Impact of climate change on sea surface wind in Southeast Asia, from climatological average to extreme events: results from a RegCM4 dynamical downscaling of CNRM-CM5 in the CORDEX-SEA framework. Climate Dynamics, 54:2101–2134, https://doi.org/10.1007/s00382-019-05103-6.

[2019]

 1. Nguyen-Thi, T., T. Ngo-Duc, T. Phan-Van, 2019: Performance of SEACLID/CORDEX-SEA multi-model experiments in simulating temperature and rainfall in Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 41(4), 374-387, doi: 10.15625/0866-7187/41/4/14259.
 2. Pham-Thanh, H., R. van der Linden, T. Ngo-Duc, Q. Nguyen-Dang, A. H. Fink, T. Phan-Van, 2019: Predictability of the rainy season onset date in Central Highlands of Vietnam, International Journal of Climatology, 40: 3072– 3086, https://doi.org/10.1002/joc.6383.
 3. Trinh-Tuan, L., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, M.I. Nodzu, T. Inoue, 2019: Evaluation of Satellite Precipitation Products over Central Vietnam. Progress in Earth and Planetary Science, 6:54. https://doi.org/10.1186/s40645-019-0297-7.
 4. Nodzu, M.I., J. Matsumoto, L. Trinh-Tuan, T. Ngo-Duc, 2019: Performance of Global Satellite Mapping of Precipitation estimate and its dependence on wind over Northern Vietnam. Progress in Earth and Planetary Science, 6:58. https://doi.org/10.1186/s40645-019-0296-8.
 5. Tangang, F., Je. Santisirisomboon, L. Juneng, E. Salimun, J. Chung, Supari, F. Cruz, T. Ngo-Duc, P. Singhruck, Ja. Santisirisomboon, W. Wongsaree, K. Promjirapawat, Y. Sukamongkol, R. Srisawadwong, D. Setsirichok, G. Narisma, S. T. Ngai, T. Phan-Van, E. Aldrian, D. Gunawan, G. Nikulin, H. Yang, 2019: Projected future changes in mean precipitation over Thailand based on multi-model regional climate simulations of CORDEX Southeast Asia. International Journal of Climatology, 39(14), 5413-5436. https://doi.org/10.1002/joc.6163
 6. De Laubier-Longuet Marx, N., E. Espagne and T. Ngo-Duc, 2019: Non-linear Impacts of Climate Change on Income and Inequality in Vietnam, AFD Research Paper Series, 101, 35 pp.. ISSN: 2492 - 2846. https://www.afd.fr/en/non-linear-impacts-climate-change-income-and-inequality-vietnam
 7. Trinh-Tuan, L., R.T. Konduru, T. Inoue, T. Ngo-Duc, J. Matsumoto, 2019: Autumn rainfall increasing trend in South Central Vietnam and its association with changes in Vietnam's East Sea surface temperature. Geographical reports of Tokyo Metropolitan University, 54, 11-22. ISSN: 0386-8710.
 8. Trinh-Tuan, L., J. Matsumoto, F.T. Tangang, L. Juneng, F. Cruz, G. Narisma, J. Santisirisomboon, T. Phan-Van, D. Gunawan, E. Aldrian, T. Ngo-Duc*, 2019: Application of Quantile Mapping Bias Correction for Mid-future Precipitation Projections over Vietnam. SOLA, 15, 1-6, https://doi.org/10.2151/sola.2019-001
 9. Nguyen-Thi, T., T. Ngo-Duc, T. Phan-Van, 2019: Performance of SEACLID/CORDEX-SEA multi-model experiments in simulating temperature and rainfall in Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 41(4), 374-387, doi: 10.15625/0866-7187/41/4/14259.
 10. [in Vietnamese] Nguyễn Thị Tuyết, Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân, 2019: Biến đổi nhiệt độ và lượng mưa trong thế kỷ 21 trên khu vực Đông Nam Á theo dự tính đa mô hình SEACLID/CORDEX-SEA (Projected Temperature and Rainfall Changes in Southeast-Asia and Vietnam based on the SEACLID/CORDEX-SEA Multi-model Experiments). Tạp chí Khoa học Biến đổi Khí hậu (Journal of Climate Change Science, ISSN 2525-2496), 11, 49-59.
 11. [in Vietnamese] Đinh Bá Duy, Ngô Đức Thành, Trần Quang Đức, Phan Văn Tân, 2019: Dự báo hạn mùa số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông bằng các mô hình thống kê. Tạp chí Khoa học ĐHQG HN, Chuyên san Các khoa khọc Trái đất và Môi trường. (Seasonal predictions ofthe number of tropical cyclones in the Vietnam East Sea using statistical models, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences), 35(2), 45-57.

[2018]

 1. Tangang, F., S. Supari, J.X. Chung, F. Cruz, E. Salimun, S.T. Ngai, L. Juneng, Je. Santisirisomboon, Ja. Santisirisomboon, T. Ngo-Duc , T. Phan-Van, G. Narisma, P. Singhruck, D. Gunawan, E. Aldrian, A. Sopaheluwakan, G. Nikulin, H. Yang, A.R.C.Remedio, D. Sein, and D. Hein-Griggs, 2018: Future changes in annual precipitation extremes over Southeast Asia under global warming of 2°C. APN Science Bulletin, 8(1). https://doi.org/10.30852/sb.2018.436
 2. Luo, P.P., D. Mu, H. Xue, T. Ngo-Duc, K. Dang-Dinh, K. Takara, D. Nover, S.G. Schladow, 2018:An Assessment of flood inundation in Hanoi Central Area, Vietnam under historical and future extreme rainfall, Scientific Reports, 8: 12623. https://doi.org/10.1038/s41598-018-30024-5
 3. Phan-Van, T., T. Nguyen-Xuan, H.Van Nguyen, P. Laux, H. Pham-Thanh, and T. Ngo-Duc, 2018: Evaluation of the NCEP Climate Forecast System and Its Downscaling for Seasonal Rainfall Prediction over Vietnam, Weather and Forecasting, 33, 615–640, https://doi.org/10.1175/WAF-D-17-0098.1
 4. Ngo-Thanh, H., T. Ngo-Duc*, H. Nguyen-Hong, P. Baker, T. Phan-Van, 2018: A distinction between rainy season and summer season over the Central Highlands of Vietnam, Theoretical and Applied Climatology, 132(3-4): 1237–1246. https://doi.org/10.1007/s00704-017-2178-6
 5. Nguyen-Thi, T., T. Ngo-Duc, T. Phan-Van, 2019: Climate analog locations of cities and disappearing climate in Vietnam, VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, (ISSN 2588-1094), 35(4), 12-21, doi: https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4409. (in English)

[2017]

 1. Du-Duc, T., C. Kieu, T. Ngo-Duc, 2017: Initializing the WRF Model with Tropical Cyclone Real-Time Reports Using the Ensemble Kalman Filter Algorithm, Pure and Applied Geophysics, 174: 2803, doi: 10.1007/s00024-017-1568-0.
 2. Cruz, F. T., G. T. Narisma, J. B. Dado, P. Singhruck, U. A. Linarka, T. Wati, F. Tangang, L. Juneng, T. Phan-Van, T. Ngo-Duc, J. Santisirisomboon, D. Gunawan, E. Aldrian, 2017: Sensitivity of Temperature to Physical Parameterization Schemes of RegCM4 over the CORDEX-Southeast Asia Region, International Journal of Climatology, 37: 5139-5153, https://doi.org/10.1002/joc.5151.
 3. Ngo-Duc, T., F.T. Tangang, J. Santisirisomboon, F. Cruz, L. Trinh-Tuan, T. Nguyen-Xuan, T. Phan-Van, L. Juneng, G. Narisma, P. Singhruck, D. Gunawan, E. Aldrian, 2017: Performance evaluation of RegCM4 in simulating Extreme Rainfall and Temperature Indices over the CORDEX-Southeast Asia Region, International Journal of Climatology, 37, 1634-1647, https://doi.org/10.1002/joc.4803.

[2016]

 1. Nguyen-Xuan, T., T. Ngo-Duc*, H. Kamimera, L. Trinh-Tuan, J. Matsumoto, T. Inoue, T. Phan-Van, 2016: The Vietnam Gridded Precipitation (VnGP) Dataset: construction and validation, SOLA, 12, 291-296, https://doi.org/10.2151/sola.2016-057.
 2. Katzfey, J, K. Nguyen, J. McGregor, P. Hoffmann, S. Ramasamy, H.V. Nguyen, V.K. Mai, V.T. Nguyen, B.K. Truong, V.T. Vu, H.T. Nguyen, V.T. Phan, Q.T. Nguyen, T. Ngo-Duc, T.L. Trinh, 2016: High-resolution projections for Vietnam – Methodology and evaluation of current climate simulations, APJAS, 52(2), 91-106. https://doi.org/10.1007/s13143-016-0011-2
 3. Juneng, L., F. Tangang, J. X. Chung, S. T. Ngai, T. W. The, G. Narisma, F. Cruz, T. Phan-Van, T. Ngo-Duc, J. Santisirisomboon, P. Singhruck, D. Gunawan, E. Aldrian, 2016: Sensitivity of the Southeast Asia Rainfall Simulations to Cumulus and Ocean Flux Parameterization in RegCM4. Climate Research, 69, 59-77. https://doi.org/10.3354/cr01386.
 4. Park H., Y. Yoshikawa, K. Oshima, Y. Kim, T. Ngo-Duc, J. S. Kimball, D. Yang, 2016: Quantification of warming climate-induced changes in the terrestrial Arctic river ice thickness and phenology. Journal of Climate, 29 (5), 1733-1754, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0569.1
 5. [in Vietnamese] Dư Đức Tiến, Ngô Đức Thành, Kiều Quốc Chánh, 2016: Sử dụng đồng thời quan trắc quy mô lớn và quy mô bão trong việc tăng cường thông tin ban đầu cho bài toán dự báo xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình số trị. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32(3S), 224-235.
 6. [in Vietnamese] Phan Văn Tân, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Đức Thành, 2016: Sự biến đổi của ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây nguyên và khả năng dự báo. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32(3S), 190-200.
 7. [in Vietnamese] Dư Đức Tiến, Ngô Đức Thành, Kiều Quốc Chánh, Nguyễn Thu Hằng, 2016: Khảo sát sai số dự báo và kĩ năng dự báo quỹ đạo và cường độ bão của các trung tâm dự báo và các mô hình động lực trên khu vực biển Đông. Tạp chí Khí tượng thủy văn, tháng 1/2016, tr. 17-23.

[2015]

 1. Nguyen-Le, D., Matsumoto, J. and Ngo-Duc, T., 2015: Onset of the rainy seasons in the eastern Indochina Peninsula. Journal of Climate, 28 (14), 5645-5666. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00373.1
 2. [in Vietnamese] Nguyễn Thị Thanh Huệ, Ngô Đức Thành, 2015: Nghiên cứu tác động của El Niño Modoki đến ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 31(1S), 30-38.
 3. [Book chapter in Vietnamese] Mai Trọng Nhuận, Phan Văn Tân, Lê Quang Trí, Trương Việt Dũng, Đỗ Công Thung, Lê Văn Thăng, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Tiền Giang, Đỗ Minh Đức, Ngô Đức Thành, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Khang, 2015: Sự thay đổi tác động của cực đoan khí hậu và thiên tai tới hệ sinh thái và hệ nhân sinh. Trong: Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu [Trần Thục, Koos Neefjes, Tạ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Thắng, Mai Trọng Nhuận, Lê Quang Trí, Lê Đình Thành, Huỳnh Thị Lan Hương, Võ Thanh Sơn, Nguyễn Thị Hiền Thuận, Lê Nguyên Tường], NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam, trang 141-186. ISBN 978-604-904-623-0

[2014]

 1. Ngo-Duc, T. , C. Kieu, M. Thatcher, D. Nguyen-Le, and T. Phan-Van, 2014: Climate projections for Vietnam based on regional climate models. Climate Research, 60, 199-213, https://doi.org/10.3354/cr01234.
 2. Ngo-Duc, T., 2014: Climate Change in the Coastal Regions of Vietnam. Book chapter in: Coastal disasters and climate change in Vietnam - Engineering and Planning Perspectives (edited by N.D. Thao, H.Takagi, and M. Esteban), Elsevier, Butterworth-Heinemann, ISBN: 978-0-12-800007-6 (424pp), 175-198. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800007-6.00008-3
 3. [Project Report] Raizan Rahmat, Boonlert Archevarahuprok, Chai Ping Kang, Chung Jing Xiang, David Hein, Dodo Gunawan, Erasmo Buonomo, Grace Redmond, Haji Sidup Haji Sirabaha, Han Swe, Itesh Dash, Jacqueline Lim See Yee, Jose Rizal, Kornrawee Sitthichivapak, Kumarenthiran Subramaniam, Lalit Dagar, Liew Ju Neng, Ling Leong Kwok, Lyhon Ho, Mai Van Khiem, Matt Palmer, Monichoth So Im, Muhammad Yunus Ahmad Mazuki, Ngai Sheau Tieh, Thanh Ngo-Duc, Saiful Azmi bin Haji Husain, Shamsuddin Shahid, Simon Tucker, Srivatsan V., Suppakorn Chinvanno, Thelma Acebes Cinco, Thuy Tran Thanh, Vo Van Hoa, and Wittyi Soe, 2014: A Regional Climate Modelling Experiment for Southeast Asia. SEACAM (Southeast Asia Climate Analysis and Modelling) project's final report. Centre for Climate Research in Singapore & Hadley Centre. 128 pp.
 4. Vu-Thanh H., T. Ngo-Duc, and T. Phan-Van, 2014: Evolution of meteorological drought characteristics in Vietnam during the 1961-2007 period. Theoretical and Applied Climatology, 118 (3), 367-375. https://doi.org/10.1007/s00704-013-1073-z,
 5. Nguyen-Le, D., Matsumoto, J. and Ngo-Duc, T., 2014: Climatological onset date of summer monsoon in Vietnam. Int. J. Climatol., 34: 3237–3250. https://doi.org/10.1002/joc.3908.
 6. [Project Report] Phan-Van, T., Ngo-Duc, T. and Nguyen-Van, H. (2013) A review of evidence of recent climate change in the Central Highlands of Vietnam. Produced for the initiative for coffee & climate, http://www.coffeeandclimate.org.

[2013]

 1. Ngo-Duc T., J. Matsumoto, H. Kamimera, and H.-H. Bui, 2013: Monthly adjustment of Global Satellite Mapping of Precipitation (GSMaP) data over the VuGia–ThuBon River Basin in Central Vietnam using an artificial neural network. Hydrological Research Letters, 7(4), 85-90. https://doi.org/10.3178/hrl.7.85.
 2. Du D.T., T. Ngo-Duc, M. Hoang-Thi, and C. Kieu, 2013: A Study of Connection between Tropical Cyclone Track and Intensity Errors in the WRF Model. Meteorology and Atmospheric Physics, 122, 55-64, https://doi.org/10.1007/s00703-013-0278-0.
 3. [in Vietnamese] Nguyễn Văn Hồng, Ngô Đức Thành, 2013: Thử nghiệm dự báo tầm nhìn cho các sân bay thuộc cụm cảng hàng không miền Bắc bằng mô hình WRF. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 29(2S), 58 - 64.
 4. [in Vietnamese] Phạm Quang Nam, Ngô Đức Thành, 2013: Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu từ dự án CMIP5 cho khu vực Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 29(2S), 134 - 142.
 5. [in Vietnamese] Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2013: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 29(1), 1-10.

[2012]

 1. Nguyen-Thi H.A., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, and N. Endo, 2012: Long-Term Trends in Tropical Cyclone Rainfall over Vietnam. Journal of Agroforestry and Environment, 6 (2), 89-92.
 2. Kieu, Chanh Q., Nguyen Minh Truong, Hoang Thi Mai, Thanh Ngo-Duc, 2012: Sensitivity of the Track and Intensity Forecasts of Typhoon Megi (2010) to Satellite-Derived Atmospheric Motion Vectors with the Ensemble Kalman Filter. J. Atmos. Oceanic Technol., 29, 1794–1810. https://doi.org/10.1175/JTECH-D-12-00020.1.
 3. Ngo-Duc, T., Q.T. Nguyen, T.L. Trinh, T.H. Vu, V.T. Phan, and V.C. Pham, 2012: Near future climate projections over the Red River Delta of Vietnam using the Regional Climate Model Version 3, Sains Malaysiana, 41(11), 1325-1334.
 4. Nguyen-Thi, H. A., J. Matsumoto, T. Ngo-Duc, and N. Endo, 2012: A Climatological Study of Tropical Cyclone Rainfall in Vietnam. SOLA, 8, 041-044, https://doi.org/10.2151/sola.2012-011.
 5. [in Vietnamese] Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Ngô Đức Thành, 2012: Khả năng mô phỏng hạn mùa của mô hình RegCM3 với các sơ đồ tham số hóa đối lưu khác nhau. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 28(3S), 161 -172.
 6. [in Vietnamese] Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân, 2012: Kiểm nghiệm phi tham số xu thế biến đổi của một số yếu tố khí tượng cho giai đoạn 1961-2007. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 28(3S), 129 -135.

[2011]

 1. [in Vietnamese] Nguyễn Quang Vinh, Ngô Đức Thành, 2011: Nghiên cứu định dạng ảnh ra đa TRS-2730 kết hợp lọc nhiễu và tổ hợp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 27(3S), 96-101.
 2. [in Vietnamese] Ngô Đức Thành, Nguyễn Quang Trung, Phan Văn Tân, Hồ Thị Minh Hà, 2011: Dự tính biến đổi khí hậu cho khu vực Trung Trung Bộ bằng phương pháp hạ quy mô động lực. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 27(3S), 70-79.
 3. [in Vietnamese] Ngô Đức Thành, 2011: Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực phía Bắc Việt Nam cần bổ sung lắp đặt ra đa thời tiết. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ, 27(1S), 235-243.
 4. [in Vietnamese] Hideyuki Kamimera, Ngô Đức Thành, Kooiti Masuda, Lê Viết Xê, Nguyễn Thị Tân Thanh và Jun Matsumoto, 2011: Xây dựng bộ số liệu mưa lưới kết hợp giữa ra đa và các trạm đo cho đợt mưa lớn tháng 11 năm 2007 trên khu vực Trung Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 601, 43-47.

[2010]

 1. Pappenberger, F., H. Cloke, G. Balsamo, T. Ngo-Duc , and T. Oki, 2010: Global runoff routing with the hydrological component of the ECMWF NWP system, International Journal of Climatology, 30, 2155–2174, https://doi.org/10.1002/joc.2028.
 2. [in Vietnamese] Nguyễn Thị Tân Thanh, Đinh Đức Tú, Ngô Đức Thành, Hoàng Minh Toán, Nguyễn Văn Vinh, Hoàng Tấn Liên, Lê Viết Xê, Hideyuki Kamimera, Jun Matsumoto, 2010: Kết quả hợp tác trong khuôn khổ của MAHASRI / AMY (Giai đoạn 2006-2010). Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 600, 6-14.
 3. [in Vietnamese] Ngô Đức Thành, Hideyuki Kamimera, 2010: Sử dụng bản đồ độ cao địa hình số trong bài toán quy hoạch mạng lưới ra đa thời tiết của Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 600, 34-39.
 4. [in Vietnamese] Shin-Ya Ogino, Ngô Đức Thành, Hoàng Thị Thủy Hà, Nguyễn Thị Tân Thanh, 2010: Chương trình quan trắc ozone phân tầng SOWER/Pacific và một số kết quả nghiên cứu bước đầu ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 590, 49-53.

[Before 2010]

 1. Phan,V.T., T. Ngo-Duc, and T.M.H. Ho, 2009: Seasonal and interannual variations of surface climate elements over Vietnam,Climate Research, 40, 49-60. https://doi.org/10.3354/cr00824
 2. Ngo-Duc, T., T. Oki, S. Kanae, 2007: A variable stream flow velocity method for global river routing model: Model description and preliminary results, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 4, 4389-4414. https://doi.org/10.5194/hessd-4-4389-2007
 3. Ngo-Duc, T., K. Laval, G. Ramillien, J. Polcher, and A. Cazenave, 2007:Validation of the land water storage simulated by Organising Carbon and Hydrology in Dynamic Ecosystems (ORCHIDEE) with Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) data. Water Resources Research, 43, W04427, https://doi.org/10.1029/2006WR004941.
 4. Ramillien, G., F. Frappart, A. Gu"ntner, T. Ngo-Duc, A. Cazenave, and K. Laval, 2006: Time variations of the regional evapotranspiration rate from Gravity Recovery and Climate Experiment(GRACE) satellite gravimetry.Water Resources Research, 42, W10403, https://doi.org/10.1029/2005WR004331.
 5. Ngo-Duc, T., K. Laval, J. Polcher, A. Lombard and A. Cazenave, 2005:Effects of land water storage on global mean sea level over the past 50 years.Geophysical Research Letters, 32, L09704, https://doi.org/10.1029/2005GL022719. Journal Highlight
 6. Ngo-Duc, T., J. Polcher and K. Laval, 2005: A 53-year forcing data set for land surface models,Journal of Geophysical Research, 110, D06116, https://doi.org/10.1029/2004JD005434.
 7. Ngo-Duc, T., K. Laval, J. Polcher and A. Cazenave, 2005: Contribution of continental water to sea level variations during the 19971998 El NiNo Southern Oscillation event: Comparison between Atmospheric Model Intercomparison Project simulations and TOPEX/Poseidon satellite data.Journal of Geophysical Research, 110, D09103, https://doi.org/10.1029/2004JD004940.
 8. [in Vietnamese] Do, V.C, Ngo-Duc, T., Hoang, T.M.T, Nguyen, T.H.L., Vu, T.A.T., Nguyen, T.H.A, and Duong, N.C., 2005: Động đất Sumatra và Sóng thần Ấn Độ Dương 26/12/2004 (The Sumatra earthquakes and the Indian Ocean Tsunami, 26/12/2004) (ebook). [PDF file]. 81pp. doi: 10.13140/RG.2.1.1048.2327

REPORTS IN FRENCH

 1. Ngo-Duc, T., 2005: Modélisation des bilans hydrologiques continentaux: variabilité interannuelle et tendances. Comparaison aux observations (English title: Modelling the continental hydrologic cycle: interannual variability and trends; comparison with observations). PhD Thesis, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. 158 pp.
  [Résumé-Summary] [PDF]
  Silver medal of the Academy of Agriculture of France, Oct 2006
  Prize Nathalie DEMASSIEUX from the Chancellery of the Univerisities of Paris, Dec 2006
 2. Ngo-Duc, T., Polcher, J., Laval, K., 2004: NCC, 53-ans de forcage atmosphérique pour les modèles de surface. LMDZ-Info, numéro 5, 11-12. (in french)
 3. Rapport de stage de contacts humains
  Stage effectué à l'hôtel Sofitel Plaza Saigon, HoChiMinh ville dans le carde de la formation humaine de l'Ecole Polytechnique.
  (Aout - Septembre 2000)
 4. Rapport de stage d'option scientifique (stage de fin d'étude à l'Ecole Polytechnique).
  Sujet: Développement d'un modèle couplé ionosphère - magnétosphère.
  Responsables: Pierre-Louis BLELLY et Christophe PEYMIRAT
  Organisme d'accueil: Centre d'Etudes Spatiales des Rayonnements, 9 avenue du Colonel Roche, 31028 Toulouse, France.
  (Avril - Juillet 2001)
 5. Rapport de stage de DEA (master thesis)
  Sujet: Evolution de l'humidité du sol
  Responsables: Katia LAVAL, Anny CAZENAVE
  Organisme d'accueil: Laboratoire de Météorologie Dynamique, CNRS/UPMC, 4 place Jussieu, 75005 Paris, France.
  (Avril - Juillet 2002)

Work-memo


Links


edit SideBar

Blix theme, powered by PmWiki