Main

Lịch sử Main.HomePage

Ẩn các thay đổi nhỏ - Hiển thị các thay đổi trong chữ

September 07, 2021, at 11:04 PM EST Tác giả: 123.16.116.38 -
Đã xóa bỏ dòng số 30:
* %newwin%[[https://www.researchgate.net/profile/Thanh-Ngo-Duc | Research Gate ]]
September 07, 2021, at 10:50 PM EST Tác giả: 123.16.116.38 -
Đã thay đổi các dòng số 30-31 từ:
* %newwin%[[https://scholar.google.com/citations?user=RivfmqAAAAAJ&hl=en | ''' Google scholar ''' ]]
* %newwin%[[https://www.researchgate.net/profile/Thanh-Ngo-Duc | ''' Research Gate ''' ]]
đến:
* %newwin%[[https://scholar.google.com/citations?user=RivfmqAAAAAJ&hl=en | Google scholar ]]
* %newwin%[[https://www.researchgate.net/profile/Thanh-Ngo-Duc | Research Gate ]]
September 07, 2021, at 10:50 PM EST Tác giả: 123.16.116.38 -
Đã thay đổi các dòng số 30-31 từ:
đến:
* %newwin%[[https://scholar.google.com/citations?user=RivfmqAAAAAJ&hl=en | ''' Google scholar ''' ]]
* %newwin%[[https://www.researchgate.net/profile/Thanh-Ngo-Duc | ''' Research Gate ''' ]]
September 04, 2020, at 01:46 PM EST Tác giả: 192.168.2.1 -
Đã thêm dòng số 29:
* Lead Author of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6)
December 04, 2019, at 02:57 PM EST Tác giả: 192.168.2.1 -
Đã thay đổi các dòng số 28-29 từ:
* Co-Director of Space and Aeronautics Department (2016-)
* Director of USTH Doctoral School (2016-)
đến:
* Co-Director of Space and Applications Department (2016-)
March 29, 2019, at 06:36 PM EST Tác giả: 192.168.2.1 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_med.jpg"Inle lake Myanmar 2019"
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Inle lake Myanmar 2019"
March 29, 2019, at 06:36 PM EST Tác giả: 192.168.2.1 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_2019.jpg"Inle lake Myanmar 2019"
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_med.jpg"Inle lake Myanmar 2019"
March 05, 2019, at 09:30 AM EST Tác giả: 192.168.2.1 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=350px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_2019.jpg"Inle lake Myanmar 2019"
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_2019.jpg"Inle lake Myanmar 2019"
March 05, 2019, at 09:29 AM EST Tác giả: 192.168.2.1 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=250px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_2019.jpg"Inle lake Myanmar 2019"
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=350px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_2019.jpg"Inle lake Myanmar 2019"
March 05, 2019, at 09:29 AM EST Tác giả: 192.168.2.1 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=250px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=250px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_2019.jpg"Inle lake Myanmar 2019"
November 29, 2018, at 12:04 PM EST Tác giả: 103.54.28.9 -
Đã thay đổi dòng số 27 từ:
* USTH Vice-Rector (2016-Aug 2018)
đến:
* Former USTH Vice-Rector (2016-Aug 2018)
September 12, 2018, at 05:00 PM EST Tác giả: 192.168.2.162 -
Đã thay đổi dòng số 35 từ:
'''Office:'''  USTH, Education and Services Bldg. (8th floor), 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
đến:
'''Office:'''  USTH, A21 Building, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
August 29, 2018, at 10:21 PM EST Tác giả: 123.16.110.192 -
Đã thay đổi dòng số 27 từ:
* USTH Vice-Rector (2016-2018)
đến:
* USTH Vice-Rector (2016-Aug 2018)
August 15, 2018, at 08:31 AM EST Tác giả: 192.168.1.195 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=250px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=250px% http://remosat.usth.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
July 08, 2018, at 04:02 PM EST Tác giả: 192.168.1.49 -
Đã thay đổi các dòng số 16-17 từ:

[[Main.ListOfPublications |List of publications]]
đến:
[[Main.publications |List of publications]]
July 08, 2018, at 04:00 PM EST Tác giả: 192.168.1.49 -
Đã thêm dòng số 30:
* Director of USTH Doctoral School (2016-)
July 08, 2018, at 03:59 PM EST Tác giả: 192.168.1.49 -
Đã thay đổi các dòng số 28-29 từ:
* USTH Vice-Rector (2016-), Co-Director of Space and Aeronautics Department (2016-)
đến:
* USTH Vice-Rector (2016-2018) 
*
Co-Director of Space and Aeronautics Department (2016-)
November 15, 2016, at 12:56 AM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi dòng số 5 từ:
University of Science and Technology of Hanoi (%newwin%[[http://www.usth.edu.vn/en/ |USTH]])
đến:
'''University of Science and Technology of Hanoi''' (%newwin%[[http://www.usth.edu.vn/en/ |USTH]])
November 15, 2016, at 12:56 AM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi dòng số 34 từ:
'''Office:'''  University of Science and Technology of Hanoi, Education and Services Bldg. (8th floor), 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
đến:
'''Office:'''  USTH, Education and Services Bldg. (8th floor), 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
November 15, 2016, at 12:55 AM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi dòng số 34 từ:
'''Office:'''  Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi
đến:
'''Office:'''  University of Science and Technology of Hanoi, Education and Services Bldg. (8th floor), 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.
November 15, 2016, at 12:54 AM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thêm các dòng số 28-29:
* USTH Vice-Rector (2016-), Co-Director of Space and Aeronautics Department (2016-)
October 11, 2016, at 04:13 PM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi dòng số 27 từ:
*'''Associate Professor (2014-)'''
đến:
*'''Associate Professor ''' (2014-)
October 11, 2016, at 04:13 PM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi dòng số 27 từ:
*'''Associate Professor'''
đến:
*'''Associate Professor (2014-)'''
August 20, 2016, at 11:30 PM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã xóa bỏ các dòng số 4-5:
Director of Undergraduate School \\
Co-Director of Department of Space and Aeronautics \\
August 20, 2016, at 11:29 PM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi các dòng số 5-6 từ:
Director of Undergraduate School
Co-Director of Department of Space and Aeronautics
đến:
Director of Undergraduate School \\
Co-Director
of Department of Space and Aeronautics \\
August 20, 2016, at 11:27 PM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi các dòng số 5-8 từ:
Director of Undergraduate School,

Co-Director of Department of Space and Aeronautics,
đến:
Director of Undergraduate School
Co-Director of Department of Space and Aeronautics
August 20, 2016, at 11:27 PM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi các dòng số 5-6 từ:
Director of Undergraduate School,//
Co-Director of Department of Space and Aeronautics//
đến:
Director of Undergraduate School,

Co-Director of Department of Space and Aeronautics,
August 20, 2016, at 11:26 PM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi các dòng số 5-6 từ:
Director of Undergraduate School,
Co-Director of Department of Space and Aeronautics
đến:
Director of Undergraduate School,//
Co-Director of Department of Space and Aeronautics//
August 20, 2016, at 11:26 PM EST Tác giả: 1.55.247.188 -
Đã thay đổi các dòng số 5-6 từ:
đến:
Director of Undergraduate School,
Co-Director of Department of Space and Aeronautics
March 20, 2016, at 04:42 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=250px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 04:32 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã xóa bỏ các dòng số 2-3:
University of Science and Technology of Hanoi (%newwin%[[http://www.usth.edu.vn/en/ |USTH]])
Đã thêm các dòng số 5-6:

University of Science and Technology of Hanoi (%newwin%[[http://www.usth.edu.vn/en/ |USTH]])
March 20, 2016, at 04:32 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 5 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"'
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 04:32 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thêm dòng số 2:
Đã thay đổi dòng số 5 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"| '''Rock on!'''
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"'
March 20, 2016, at 04:31 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 4 từ:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"| '''Rock on!'''
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"| '''Rock on!'''
March 20, 2016, at 04:30 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã xóa bỏ các dòng số 1-3:

%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"| '''Rock on!'''

Đã thêm các dòng số 3-6:

%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"| '''Rock on!'''

March 20, 2016, at 04:29 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=left margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=200px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"| '''Rock on!'''
đến:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"| '''Rock on!'''
March 20, 2016, at 04:28 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=left margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=200px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%lfloat text-align=left margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=200px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"| '''Rock on!'''
March 20, 2016, at 04:27 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=right margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=200px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%lfloat text-align=left margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=200px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 04:26 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=right margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%lfloat text-align=right margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px width=200px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 04:25 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%lfloat text-align=right margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 04:25 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 04:24 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=200px%http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=300px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 04:24 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=500px%http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=200px%http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 12:11 AM EST Tác giả: 10.8.52.249 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=50px%http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=500px%http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 12:11 AM EST Tác giả: 10.8.52.249 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
đến:
%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=50px%http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 12:09 AM EST Tác giả: 10.8.52.249 -
Đã thay đổi các dòng số 2-4 từ:
(:markup class=horiz:)
%rfloat text
-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
(:markupend:)
đến:

%lfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 12:08 AM EST Tác giả: 10.8.52.249 -
Đã thay đổi dòng số 2 từ:
đến:
(:markup class=horiz:)
Đã thay đổi dòng số 4 từ:
đến:
(:markupend:)
March 20, 2016, at 12:06 AM EST Tác giả: 10.8.52.249 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=80px% %height=80px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg"Jeju 2016"
March 20, 2016, at 12:03 AM EST Tác giả: 10.8.52.249 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=50px% %height=50px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg|when I was young :-) ''(photo taken by TungLam@2007)''
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=80px% %height=80px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg
March 20, 2016, at 12:02 AM EST Tác giả: 10.8.52.249 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg|when I was young :-) ''(photo taken by TungLam@2007)''
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% %width=50px% %height=50px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg|when I was young :-) ''(photo taken by TungLam@2007)''
March 20, 2016, at 12:00 AM EST Tác giả: 10.8.52.249 -
March 20, 2016, at 12:00 AM EST Tác giả: 10.8.52.249 -
Đã thay đổi dòng số 3 từ:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_med.jpg|when I was young :-) ''(photo taken by TungLam@2007)''
đến:
%rfloat text-align=center margin-top=5px margin-right=25px margin-bottom=5px margin-left=25px% http://meteo.edu.vn/~thanhnd/home/Thanh_portrait_2016.jpg|when I was young :-) ''(photo taken by TungLam@2007)''
March 17, 2016, at 05:59 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 31 từ:
'''Office:'''  Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi\\
đến:
'''Office:'''  Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi
March 17, 2016, at 05:59 AM EST Tác giả: 113.190.125.158 -
Đã thay đổi dòng số 1 từ:
Welcome to the homepage of Thanh NGO-DUC (Ngô Đức Thành ''- in vietnamese'').
đến:
Thanh NGO-DUC (Ngô Đức Thành ''- in vietnamese'').
March 16, 2016, at 06:46 PM EST Tác giả: 119.17.212.32 -
Đã thay đổi các dòng số 5-6 từ:
'''Associate Professor''', University of Science and Technology of Hanoi (%newwin%[[http://www.usth.edu.vn/en/ |USTH]])
đến:
University of Science and Technology of Hanoi (%newwin%[[http://www.usth.edu.vn/en/ |USTH]])
Đã thay đổi các dòng số 26-27 từ:

đến:
*'''Associate Professor'''

Đã thay đổi dòng số 31 từ:
'''Office:'''  Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi\\
đến:
'''Office:'''  Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi\\
March 16, 2016, at 06:44 PM EST Tác giả: 119.17.212.32 -
Đã thay đổi các dòng số 30-33 từ:
'''Office:'''  Department of Meteorology and Climate Change, Faculty of Hydrology, Meteorology and Oceanography \\
Hanoi University of Science, Vietnam National University, 334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam 10000\\
'''Phone:''' (-84-4)5583811 (office)\\
'''Email:'''  ngoducthanh @ vnu.edu.vn
đến:
'''Office:'''  Department of Space and Aeronautics, University of Science and Technology of Hanoi\\
March 16, 2016, at 06:43 PM EST Tác giả: 119.17.212.32 -
Đã thay đổi dòng số 5 từ:
'''Associate Professor''', Hanoi University of Science (%newwin%[[http://www.hmovnu.com/ |HUS]])
đến:
'''Associate Professor''', University of Science and Technology of Hanoi (%newwin%[[http://www.usth.edu.vn/en/ |USTH]])

Work-memo


Links


edit SideBar

Blix theme, powered by PmWiki